image
Group 20146

ข้อดีของการยื่นวีซ่ากับเรา
        ขอวีซ่า ง่าย สะดวก มั่นใจ ใครๆ ก็ยื่นวีซ่ากับ Samui Look

VISA

วีซ่าท่องเที่ยวดูไบ
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  (8.30 – 15.30 น. เชียงใหม่) (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต)
ยื่นเอกสาร : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 15:00 น.
รับเล่มพาสปอร์ตคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 – 16:30 น.

ระยะเวลาในการยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ​

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  (8.30 – 15.30 น. เชียงใหม่) (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต)
ยื่นเอกสาร : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 15:00 น.
รับเล่มพาสปอร์ตคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 – 16:30 น.

ระยะเวลาในการยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  (8.30 – 15.30 น. เชียงใหม่) (ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต)
ยื่นเอกสาร : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08:30 – 15:00 น.
รับเล่มพาสปอร์ตคืน : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10:00 – 16:30 น.

ระยะเวลาในการยื่นแบบปกติ 4 วันทำการ